Informace pro uchazeče

Informativní testy pro uchazeče – požadovaná úroveň z českého a anglického jazyka

 

>> Český jazyk <<

>> Anglický jazyk <<

 

Proč studovat právě TCP

  • gymnázium – konzervatoř
  • studium zakončeno maturitou (střední všeobecné a odborné vzdělání)
   a současně absolutoriem a pedagogickou aprobací (vyšší odborné vzdělání)
  • nadprůměrné výsledky u „státních maturit“ a kvalitní „profil absolventa“
  • příprava pro interpretační praxi i studium VŠ
  • mezinárodní styky – 40 % uměleckých spolupracovníků ze zahraničí
  • dva školní soubory Balet Praha Junior a Baby Balet Praha,
   kvalitní scénická praxe + tvůrčí činnost
  • studentská umělecká agentura – kvalitní manažerská příprava
  • rehabilitace v rámci výuky – péče fyzioterapeuta, masáže, bazén, kompenzační a relaxační aktivity

Přijímací řízení

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Taneční centrum Praha – konzervatoř z.ú. vyhlašuje podle § 60 školského zákona přijímacího řízení pro 8 leté studium
(ŠVP konzervatoř – gymnázium).
Kód oboru: 82–46-M,P/01
Název oboru: Tanec

Výsledky talentových zkoušek leden 2018 podle registračních čísel uchazečů

Přijatí uchazeči:

A 10, A 11, A 12, A 13, A 16, A 17, A 18, B 20, B 21, B 24, B 25, B 26,

B 27, C 30, C 31, C 32, C 33, C 34, C 35, C 36, C 37, D 40, D 41, D 42,

D 43, D 47, D 48

Odevzdání zápisového lístku se týká uchazečů v 5. třídě ZŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.
Rozhodnutí o přijetí a smlouvu ke studiu obdržíte poštou do vlastních rukou.

Datum zveřejnění: 17. 1. 2018


Potvrzení nástupu do 1. ročníku uchazeč resp. zákonný zástupce uchazeče provádí prostřednictvím zápisového lístku.

Termín pro podání zápisového lístku
Pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (novela § 60a odst. 6 školského zákona).

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu.

Pokud chce uchazeč obdržet zápisový lístek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zápisový lístek získá od krajského úřadu na základě písemné žádosti (znění § 5a odst. 3 vyhlášky).

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek:
– talentové předpoklady nutné splnit na 80%
– test všeobecných znalostí nutné splnit na 60%

– test hudebních znalostí nutné splnit na 60%
– bodové hodnocení vysvědčení, průměr maximálně 1,8 (zohlednění specifických poruch učení)

Celkové hodnocení, váha jednotlivých částí talentových zkoušek:

– váha talentových předpokladů v celkovém hodnocení 50%
– váha teoretických testů 25%
– váha vysvědčení 25%

Informace pro uchazeče – 5. třída ZŠ:

Na základě podané přihlášky bude uchazeč obeslán na konkrétní termín.
Talentové zkoušky proběhnou podle § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Taneční centrum Praha pořádá pravidelně talentové testy, kterými prověří základní předpoklady pro studium vzdělávací koncepce konzervatoře. Úspěšní uchazeči z 5. ročníku ZŠ budou přijati do 1. ročníku konzervatoře.

Informace pro uchazeče – starší než v 5. třídě ZŠ:

Po zaslání předběžné přihlášky na tcp@tanecnicentrum.cz obdržíte podrobné informace o zařazení do talentových testů.

Uchazeči z vyšších ročníku ZŠ absolvují rozdílové testy a budou zařazeni do vyššího ročníku TCP podle zjištěné úrovně v teorii a praxi … a rozvoje talentu.Termín talentových testů, resp. zařazení do příslušného termínu vám sdělíme e-mailem na základě zaregistrování vaší žádosti.


Dokumenty ke stažení:

Rozdílové zkoušky pro studium na taneční konzervatoři

Taneční konzervatoře jsou ze zákona osmileté střední školy, které poskytují střední (maturita) a vyšší odborné vzdělání (absolutorium). Tento „tradiční“ model vytvořený ministerstvem školství a schválený orgány státní správy předpokládá, že se všechny výjimečné talenty podaří vyhledat do 5. třídy základní školy a pak – ve věku od 12 do 19 let – je kvalitně vzdělávat v oboru „taneční umění“. Praxe ale ukazuje, že mladý člověk – budoucí vynikající představitel tanečního žánru – hledá svůj hluboký vztah a profesionální cestu do tohoto oboru přirozeně až mnohem později. Také středoevropská tradice nutí kvalitní studenty absolvovat co nejdelší všeobecné vzdělání a o další specializaci uvažovat až ve středoškolském věku, resp. od 15 – 19 let.

Kromě toho je celá tato oblast stále ještě zamořena různými mýtickými, nebo naopak démonickými, představami o nízké intelektuální úrovni, extrémní fyzické náročnosti a výjimečné rizikovosti tanečního vzdělání a kariéry. Tyto „romantické“ představy jsou stále ještě hluboce zakořeněny u části rodičovské veřejnosti. Naopak – profesionální taneční vzdělání v Tanečním centru Praha je důslednou kombinací konzervatorní a gymnaziální osmileté vzdělávací koncepce. Proto by mělo být vnímáno jako atraktivní pohybově estetická disciplína kombinovaná s kvalitním humanitním vzděláním gymnaziálního typu. Studium v TCP je přísně výběrový studijní obor, kde dochází k eklektickému využití výjimečné fyzické a psychické kondice a současně k rozvoji talentu a intelektu, resp. vytvoření kvalitního životního stylu, resp. takového profilu absolventa, který se bude intenzivně podílet na řízení a rozvoji profesionální kultury od špičkových divadelních těles po showbusiness, od vrcholné choreografické tvorby po tělovýchovu, od vědecko-výzkumné činnosti po žurnalistiku.

Taneční konzervatoř TCP organizuje pro veřejnost (vzhledem k množství zájemců pravidelně) talentové testy, kde ověřuje talentové, intelektuální, fyzické a psychické předpoklady pro studium konzervatoře bez ohledu na věk uchazečů a předchozí praxi v oboru. Na základě přísných výběrových kritérií jsou úspěšní studenti zařazeni do následujících studijních programů denního studia:

1) osmiletá vzdělávací koncepce (ukončený maturitou a absolutoriem)(žáci ZŠ)

2) diferencovaný vzdělávací program (ukončený maturitou a absolutoriem)(studenti SŠ a neaprobovaní pedagogové)

Podrobná charakteristika konzervatoře je v publikaci „Informace o středních odborných školách v Praze a okolí“, vydané Pražskou pedagogicko-psychologickou poradnou v sekretariátu konzervatoře.


Taneční Centrum Praha poskytuje mimopražským studentům ubytování ve vlastním internátním zařízení.

Internát se nachází v Roztokách u Prahy a doprava studentů je zajištěna školními minibusy. Třípodlažní vila se zahradou nabízí šest 3 – 4 lůžkových pokojů s příslušenstvím + jídelnu a učebnu. Kapacita internátního zařízení je 21 studentů. K dispozici jsou PC, WIFI, audio vizuální vybavení, hudební studio. Pro studenty je zajištěn sedmidenní vychovatelský a pedagogický dozor s nepřetržitým provozem a stravování formou polopenze – snídaně + večeře.