Informace pro uchazeče

Pro zájemce, kteří chtějí předběžně ověřit svůj talent a dispozice pro tanec a pohybově estetické disciplíny, pořádáme pravidelně tzv. „talentové testy“.

Výsledky uchazečům vysvětlíme a poradíme jim, jak svůj talent a zájmy dále rozvíjet. Velmi kvalitním uchazečům nabídneme účast v oficiálních „talentových zkouškách“ – přijímacím řízení do TCP.

Přihlášky k talentovým testům můžete zaslat  volnou formou (jméno, věk, bydliště, škola, ročník, kontakt) na e-mail TCP tcp@tanecnicentrum.cz . Obratem obdržíte nejbližší možný termín testu.


Proč studovat právě TCP

  • unikátní (jediná v ČR) vzdělávací koncepce „konzervatoř – gymnázium“
  • studium zakončeno maturitou (střední všeobecné a odborné vzdělání)
   a současně absolutoriem a pedagogickou aprobací (vyšší odborné vzdělání)
  • nadprůměrné výsledky u „státních maturit“ a kvalitní „profil absolventa“
  • příprava pro interpretační praxi i studium VŠ
  • mezinárodní styky – 40 % uměleckých spolupracovníků ze zahraničí
  • dva školní soubory Balet Praha Junior a Baby Balet Praha,
   kvalitní scénická praxe + tvůrčí činnost
  • studentská umělecká agentura – kvalitní manažerská příprava
  • rehabilitace v rámci výuky – péče fyzioterapeuta, masáže, bazén, kompenzační a relaxační aktivity

Přijímací řízení

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Taneční centrum Praha – konzervatoř z.ú. vyhlašuje podle § 60, § 62 školského zákona přijímacího řízení pro 8 leté studium (ŠVP konzervatoř – gymnázium).
Kód oboru: 82–46-M,P/01
Název oboru: Tanec

Odevzdání přihlášek: do 6. 4. 2021
Termín přijímacího řízení: 21. 4. 2021

Na základě přihlášky uchazeč (resp. zákonný zástupce) obdrží pozvánku k přijímacímu řízení na konkrétní termín.
V případě nemoci uchazeč (resp. zákonný zástupce) zašle písemnou omluvu. Náhradní termín bude uchazečům (resp. zákonným zástupcům) oznámen po konání řádného termínu TZ.


Potvrzení nástupu do 1. ročníku uchazeč resp. zákonný zástupce uchazeče provádí prostřednictvím zápisového lístku.

Termín pro podání zápisového lístku
Pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (novela § 60a odst. 6 školského zákona).

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu.

Pokud chce uchazeč obdržet zápisový lístek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zápisový lístek získá od krajského úřadu na základě písemné žádosti (znění § 5a odst. 3 vyhlášky).

Kritéria úspěšného splnění talentových zkoušek:
– talentové předpoklady nutné splnit na 80%
– test všeobecných znalostí nutné splnit na 60%
– test hudebních znalostí nutné splnit na 60%
– bodové hodnocení vysvědčení, průměr maximálně 1,8 (zohlednění specifických poruch učení)

Celkové hodnocení, váha jednotlivých částí talentových zkoušek:

– váha talentových předpokladů v celkovém hodnocení 50%
– váha teoretických testů 25%
– váha vysvědčení 25%

Informace pro uchazeče – 5. třída ZŠ:

Na základě podané přihlášky bude uchazeč obeslán na konkrétní termín.
Talentové zkoušky proběhnou podle § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Taneční centrum Praha pořádá pravidelně talentové testy, kterými prověří základní předpoklady pro studium vzdělávací koncepce konzervatoře. Úspěšní uchazeči z 5. ročníku ZŠ budou přijati do 1. ročníku konzervatoře.

Informace pro uchazeče – starší než v 5. třídě ZŠ:

Po zaslání předběžné přihlášky na tcp@tanecnicentrum.cz obdržíte podrobné informace o zařazení do talentových testů.

Uchazeči z vyšších ročníku ZŠ absolvují rozdílové testy a budou zařazeni do vyššího ročníku TCP podle zjištěné úrovně v teorii a praxi … a rozvoje talentu.Termín talentových testů, resp. zařazení do příslušného termínu vám sdělíme e-mailem na základě zaregistrování vaší žádosti.Výsledky státních maturit 2017 – 2020
Uplatnění absolventů na trhu práce v 2008 – 2017
Hodnocení činnosti TCP
Reference a záštity

 


Informativní testy pro uchazeče – požadovaná úroveň z českého a anglického jazyka

>> Český jazyk <<

>> Anglický jazyk <<


Dokumenty ke stažení:

Rozdílové zkoušky pro studium na taneční konzervatoři

Taneční konzervatoře jsou ze zákona osmileté střední školy, které poskytují střední (maturita) a vyšší odborné vzdělání (absolutorium). Tento „tradiční“ model vytvořený ministerstvem školství a schválený orgány státní správy předpokládá, že se všechny výjimečné talenty podaří vyhledat do 5. třídy základní školy a pak – ve věku od 12 do 19 let – je kvalitně vzdělávat v oboru „taneční umění“. Praxe ale ukazuje, že mladý člověk – budoucí vynikající představitel tanečního žánru – hledá svůj hluboký vztah a profesionální cestu do tohoto oboru přirozeně až mnohem později. Také středoevropská tradice nutí kvalitní studenty absolvovat co nejdelší všeobecné vzdělání a o další specializaci uvažovat až ve středoškolském věku, resp. od 15 – 19 let.

Kromě toho je celá tato oblast stále ještě zamořena různými mýtickými, nebo naopak démonickými, představami o nízké intelektuální úrovni, extrémní fyzické náročnosti a výjimečné rizikovosti tanečního vzdělání a kariéry. Tyto „romantické“ představy jsou stále ještě hluboce zakořeněny u části rodičovské veřejnosti. Naopak – profesionální taneční vzdělání v Tanečním centru Praha je důslednou kombinací konzervatorní a gymnaziální osmileté vzdělávací koncepce. Proto by mělo být vnímáno jako atraktivní pohybově estetická disciplína kombinovaná s kvalitním humanitním vzděláním gymnaziálního typu. Studium v TCP je přísně výběrový studijní obor, kde dochází k eklektickému využití výjimečné fyzické a psychické kondice a současně k rozvoji talentu a intelektu, resp. vytvoření kvalitního životního stylu, resp. takového profilu absolventa, který se bude intenzivně podílet na řízení a rozvoji profesionální kultury od špičkových divadelních těles po showbusiness, od vrcholné choreografické tvorby po tělovýchovu, od vědecko-výzkumné činnosti po žurnalistiku.

Taneční konzervatoř TCP organizuje pro veřejnost (vzhledem k množství zájemců pravidelně) talentové testy, kde ověřuje talentové, intelektuální, fyzické a psychické předpoklady pro studium konzervatoře bez ohledu na věk uchazečů a předchozí praxi v oboru. Na základě přísných výběrových kritérií jsou úspěšní studenti zařazeni do následujících studijních programů denního studia:

1) osmiletá vzdělávací koncepce (ukončený maturitou a absolutoriem)(žáci ZŠ)

2) diferencovaný vzdělávací program (ukončený maturitou a absolutoriem)(studenti SŠ a neaprobovaní pedagogové)

Podrobná charakteristika konzervatoře je v publikaci „Informace o středních odborných školách v Praze a okolí“, vydané Pražskou pedagogicko-psychologickou poradnou v sekretariátu konzervatoře.


Taneční Centrum Praha poskytuje mimopražským studentům ubytování ve vlastním internátním zařízení.

Internát se nachází v Roztokách u Prahy a doprava studentů je zajištěna školními minibusy. Třípodlažní vila se zahradou nabízí šest 3 – 4 lůžkových pokojů s příslušenstvím + jídelnu a učebnu. Kapacita internátního zařízení je 21 studentů. K dispozici jsou PC, WIFI, audio vizuální vybavení, hudební studio. Pro studenty je zajištěn sedmidenní vychovatelský a pedagogický dozor s nepřetržitým provozem a stravování formou polopenze – snídaně + večeře.