Vzdělávací koncepce

Charakteristika vzdělávacího programu

1) celkové pojetí, filozofie výchovně vzdělávacího procesu
Taneční centrum Praha je novým typem konzervatoře, která v sobě spojuje gymnaziální a umělecké vzdělání, propojuje výuku klasických a moderních tanečních technik a metod s inscenační praxí současného tanečního divadla.
Taneční centrum Praha se snaží v praxi dokázat, že pojem „vzdělaný umělec“ není ani zbytečným, ani nesplnitelným cílem, ale naprostou nezbytností pro zdravý rozvoj kultury ve 21. století. Taneční umění se stává velmi atraktivní a rozsáhlou uměleckou disciplínou, je také novým společenským fenoménem kultivovaného projevu a zdravého životního stylu. Proto nároky na fyzický výkon, umělecký projev a intelektuální úroveň profesionálních tanečních umělců (tvůrců, pedagogů i interpretů), stále stoupají a umělecké školství se tomu musí rychle přizpůsobit.

Taneční centrum Praha je střední odborná škola ukončená maturitou, která současně poskytuje vyšší odborné vzdělání: absolutorium v oblasti interpretační, pedagogické a teoretické. Do 1. ročníku osmiletého studia jsou přijímáni žáci nejdříve po 5. třídě ZŠ, konzervatoř zajišťuje i diferencovaný program studia pro starší žáky.
Tento efektivní model studia řeší flexibilitu uměleckého školství a buduje univerzální profil absolventa. Nabídka tohoto modelu oslovuje ty žáky, respektive jejich rodiče, kteří vedle profesionálního rozvoje talentu kladou důraz na kvalitní všeobecné vzdělání, absolvent je připraven na interpretační nebo pedagogickou kariéru, stejně jako na vysokoškolské studium

, především humanitních nebo manažerských oborů.

■ Hlavní charakteristiky vzdělávacího programu:
● poměr mezi teorií (všeobecnou a odbornou) a praxí je po celou dobu studia přibližně vyrovnaný

(60–40 %)
● poměr mezi výukou klasického tance a moderních tanečních technik je vyrovnaný (50–50 %)

● v tvůrčí oblasti je věnována stejná pozornost repertoáru klasickému a současnému, tedy

vyváženému uplatnění hlavních inscenačních oblastí současného tanečního divadla
● konzervatoř provozuje studentské umělecké soubory Balet Praha junior (vyšší ročníky) a Baby
balet Praha (nižší ročníky), dále programy pro školy „Jak se dělá tanečník“ (cca 80 představení v

sezóně, včetně zahraničních), periodický roční plán obsahuje mimopražská soustředění, festivaly a
workshopy, domácí a zahraniční poznávací zájezdy

● jsou důsledně rozvíjeny zahraniční kontakty, turné školních souborů, stáže pedagogů i studentů,

import tvůrců a pedagogů
● po celou dobu studia je zajištěna kvalitní lékařská péče, rehabilitace a kompenzační a relaxační
aktivity, je přísně dodržována životospráva a prosazován zdravý životní styl
● konzervatoř provozuje vlastní internátní ubytovací zařízení s pedagogickým dozorem a vlastní
dopravou školními minibusy pro mimopražské a zahraniční studenty

2) popis celkového pojetí výchovně vzdělávacího programu a organizace výuky
Praktická část 1. – 2. ročníku je zaměřena na fyzickou přípravu studia tanečních technik, od 3. ročníku pak na základy tanečních technik: klasický tanec, současný tanec, jazz. Žáci mají také na výběr volitelné předměty: step, zpěv, hra na hudební nástroj, taneční sporty. Teorie (v rozsahu RVP ZŠ, včetně Tv – plněno na campech) je rozšířena o přípravu na odborné předměty: hudební výchova a teorie, výtvarná výchova. Ve 4. ročníku dále o dějiny umění.

Od 5. ročníku jsou zavedeny již konkrétní odborné předměty dle požadovaného profilu absolventa. V teoretické části: dějiny tance a divadla, dějiny a teorie hudby, dějiny umění, rozbor choreografií, profesní příprava, společenské vědy a umělecko- pedagogická příprava. Ve výběru volitelných předmětů přibývá stavba choreografie.

V rámci neperiodického rozvrhu je uskutečňována scénická praxe: povinná školní představení pro všechny žáky, představení Baby baletu Praha (nejlepší studenti 3. – 5. ročníku) a Baletu Praha junior (nejlepší studenti 6. – 8. ročníku), hostování a spolupráce s jinými organizacemi, umělecké a vzdělávací zájezdy.

Zájem o taneční umění postupně graduje a rostou i nároky tvůrců a diváků, naopak v přemíře komerčních impulzů a módních vln se rozmělňuje kvalita současného umění. Proto musíme věnovat výjimečnou pozornost výchově nové profesionální umělecké generace a propagaci, marketingu a osvětě v oblasti současného tanečního divadla.

Balet Praha junior: umělecké těleso studentů konzervatoře TCP, komorní soubor složený ze 14 nejlepších žáků 5. – 8. ročníku. Tradice sahá až do roku 1961 – tehdy v undergroundu, později pod záštitou Univerzity Karlovy, postupně vzniká umělecké těleso „mladých“ po vzoru Haagu, Paříže a Barcelony. Současný název souboru vznikl z úcty k slavnému Baletu Praha a generaci tvůrců, kteří v 60. letech přinesli na česká jeviště současný tanec. Repertoár vzniká především při workshopech před významnými festivaly a zájezdy: Nyon, Londýn, Paříž, Aberdeen, Tropea, New York, ale také Valtice, a především Praha. Souborem prošlo již několik generací domácích tanečníků a tvůrců, počínaje Jiřím Kyliánem a Vlastimilem Harapesem přes Františka Pokorného, Jana Hartmanna a Ivanku Kubicovou, až po Petra Zusku a Jana Kodeta. Kromě domácích „hvězd“ souborem prošly desítky mladých umělců z Barcelony, Bratislavy, Budapešti, Brna, Lublaně, Ostravy, Paříže, Varšav, v poslední době také Američané a Kanaďané, kteří každoročně nastudují několik jednoaktových choreografií. Zahraniční choreografové se významně podílejí na dramaturgii souboru: např.Samuel Delvaux (BEL), Attila Egerházi (HUN), Jochen Heckmann (GER), Rui Horta (POR). César Moniz (POR), Ramón Ollér (ESP), Michael Popper (GB), Julio Rivera (USA), Jo Stromgren (NOR), Bruce Taylor (USA), Jiří Voborský (USA), Derek Williams (USA), Lidia Wos (SWE, POL). V domácí tvůrčí dílně jsou zastoupeni jak pedagogové: Vlasta Schneiderová, Antonín Schneider, Pavla Königsmarková, Eva Plocková, tak absolventi: Anna Jirmanová, Nikol Šneiderová a Šimon Kubáň. Také hudební složka kmenových choreografií má „postmoderní“ rozměry: od W. A. Mozarta a Charlese Gounoda přes Johna Cage a Arvo Pärta po Jacquese Brela a Dead Can Dance.

Baby Balet Praha: školní komorní soubor složený z nejlepších 16 žáků 3. – 5. ročníku. Byl založen v prosinci 2003. Od září 2008 je soubor přímo produkován školní uměleckou agenturou, spolkem Mezinárodní centrum tance. Kmenový repertoár vzniká v příslušném předmětu klasického, současného, jazzového či lidového tance, a je obohacován choreografickými etudami doplňkových oblastí – taneční sporty, step, atd. V roce 2008 soubor nastudoval první celovečerní dětský balet Tanec pralesa – zcela ojedinělý projekt i v evropském kontextu – který dále posunuje naše inscenační možnosti a schopnosti těch nejmladších interpretů. Program souboru zahrnuje přibližně 35 představení v sezóně, včetně vzdělávacího programu pro školy Jak se dělá tanečník a dalších uměleckých projektů, příslušných pro tuto věkovou a výkonnostní kategorii. Konzervatoř TCP zde prezentuje svůj názor na vývoj moderního uměleckého školství a na potenciál současného tanečního divadla. Jeho interpreti mohou daleko účinněji, než nedostižné dospělé hvězdy, oslovit věkově příbuzného diváka a motivovat ho k aktivnímu a dlouhodobému zájmu o tanec a divadlo, vést ho ke zdravému životnímu stylu a správnému intelektuálnímu rozvoji.
Oba dva soubory se mohou opřít o mladické nadšení a výrazné profesionální výkony – mohou vytvářet velmi zajímavou a originální dramaturgii především tam, kde si to tradiční „kamenná“ divadla z různých důvodů nemohou dovolit. S nižšími náklady, jednoduššími produkčními a technickými podmínkami se také otevírá cesta do regionálních divadel, a nových kulturních center. Tělesa jsou velmi mobilní a mohou reagovat i na společenskou a komerční objednávku mimo divadelní prostory.

Další součástí základního programu jsou týdenní campy: podzim, zima, jaro a týdenní semináře: Letní taneční škola: srpen, Letní taneční workshop: srpen, Mezinárodní týden tance: duben příslušného školního roku.

Camp: Camp probíhá třikrát ročně, po dobu jednoho týdne. Základní náplní campu jsou sportovní aktivity (jízda na kolech, na lyžích, na loďkách, míčové hry, orientační závody), pobyt v přírodě, rehabilitace, teoretická a praktická výuka. Praktická výuka probíhá v ranních a odpoledních blocích střídavě se sportovními aktivitami. Naopak teoretická výuka probíhá ve večerních blocích, střídavě s rehabilitací. Součástí campu je také scénická praxe. Cílem představení v rámci scénické praxe je seznámení místní veřejnosti s taneční kulturou a také hledání nových talentů.

Semináře: Semináře umožňuji kontakt s hostujícími učiteli (praktické lekce technik a repertoáru, přednášky, videoprojekce, besedy) a konfrontaci vlastní práce s výsledky žáků z jiných škol.

Letní taneční škola (od roku 1988): kromě studentů TCP se lekcí tradičně účastní studenti českých i zahraničních konzervatoří, kteří chtějí využít prázdnin k obohacení svého technického a výrazového slovníku a kvalitně se připravit na nadcházející sezónu. Denně proběhne 12 lekcí pro limitovaných 80 účastníků s 9 pedagogy TCP a hosty. Součástí rozvrhu jsou videoprojekce světového repertoáru, hospitace v Letním tanečním workshopu, a besedy s pedagogy a tvůrci.

Letní taneční workshop (od roku 1994): spolupráce vybraných mladých tanečníků se zahraničními i domácími pedagogy a choreografy. Mladí interpreti rozšiřují své vzdělání a zkušenosti v rámci přípravy na profesionální taneční dráhu, českému publiku jsou nabízeny originální choreografie. Choreografové nastudují během tří – čtyřtýdenního intenzivního soustředění celovečerní představení s mladými tanečníky – žáky vyšších ročníků tanečních konzervatoří (dosud reprezentanti z Bratislavy, Brna, Györu, Lódže, Ostravy, Pécsi, Varšavy a Prahy), které zaujmou místo na mapě současného repertoáru českého tanečního umění.

Mezinárodní týden tance: kulturně – vzdělávací akce (představení, praktické lekce, videoprojekce, besedy), která nabízí možnost konfrontace práce jednotlivých tanečníků a souborů, možnost rozšířit praktické i teoretické vzdělání v oboru, vzájemnou výměnu informací a navázání nových kontaktů. Tradice vznikla v rámci oslav Dne tance, v roce 1987 byl uspořádán třídenní festival komponovaných představení našich a zahraničních choreografií v divadle DISK, v roce 1988 už to byl Mezinárodní týden tance, program byl rozšířen o výukovou část.
„Projekt MTT, pořádaný Tanečním centrem (dříve VUS, tedy kdysi „můj soubor“) je mi velmi blízký a sympatický jakož i široká činnost Tanečního centra (přípravka, semináře, práce se zahraničními pedagogy, choreografie). Jsem rád, že se mi podařilo s podporou nizozemského ministerstva kultury vyslat do Prahy naši juniorskou skupinu NDT 2. Myslím, že letošní MTT můžeme považovat za základní kámen mé dávné ideje, festivalu, jakožto bezprostřední konfrontace tvorby nejlepších současných choreografů, s důrazem na setkání Východu a Západu. Praha by byla ideální platformou, bylo by to vlastně potvrzení její historické role…“
(Jiří Kylián)

Mezinárodní centrum tance: spolek, v rámci předmětu Profesní příprava se žáci učí zvládnout širší rámec své profese. Přímo v provozní praxi se učí organizovat neziskovou organizaci a činnost v oblasti, kterou profesionálně studují a současně reagují na poptávku. Spolek dosud ve spolupráci s „hlavním pořadatelem“ (TCP) připravoval vybrané umělecké akce: např. realizaci představení pro školy Jak se dělá tanečník, Vánoční taneční scénu. Agentura je spolupořadatelem absolventských představení a Letního tanečního workshopu. Od září 2001 spolek převzal přípravná oddělení konzervatoře a zajišťuje jejich vzdělávací činnost v areálu TCP. Postupně přebírá samostatnou produkci vybraných uměleckých akcí. Od roku 2008 připravuje podmínky pro celoroční umělecký provoz BBP a od roku 2010 také pro soubor BPJ.

Přípravná oddělení konzervatoře:jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu: každá skupina 2krát v týdnu 2 vyučovací hodiny. Jsou rozdělena na dvě věkové kategorie: pro děti v předškolním věku a pro první stupeň základní školy.

Pedagogický sbor každé 2 školní roky znovu koncepci vyhodnocuje a popřípadě upravuje obsah a rozsah jednotlivých předmětů tak, aby zúročil nabyté zkušenosti a odpovídal aktuálním potřebám pro taneční vzdělání (např. zavedení výuky španělského jazyka).

Součástí programu je celoroční lékařský dohled (dle individuální potřeby každého žáka) a rehabilitační program: masáže, sauna, plavání (povinné pro všechny žáky po celý školní rok), posilování, rehabilitační cvičení (povinné pro určené žáky).

Vzdělávací koncepce